ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್

ಹಡಗಲಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಭೀಮ ನಾಯಕ್

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್

ವಿಜಯನಗರ್

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಟ್. ಏಚ್. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು

ಕಂಪ್ಲಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್

ಸಿರುಗುಪ್ಪ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಎನ್ ವೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಬಳ್ಳಾರಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ಲಾಡ್

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಇ ತುಕಾರಾಮ್

ಸಂಡೂರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ