ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಶಾಸಕರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹನುಮನಗೌಡ

ಕುಷ್ಟಗಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ

ಕನಕಗಿರಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಗಂಗಾವತಿ

Person's Name

ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ

ಯಲ್ಬುರ್ಗ

Person's Name

ಶ್ರೀ.ಕೇ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್

ಕೊಪ್ಪಳ